Renditeobjekte Sportplatzweg 18 & Meisenweg 6

5070 Frick